DXY Correction Một bộ ba kết hợp? - Orbex


OrbexCấu trúc DXY hiện tại cho thấy một zigzag ba trong sóng IV chu kỳ. Chân điều chỉnh bao gồm các sóng con sơ cấp Ⓦ - Ⓧ - - -. Sau khi hoàn thành sóng điều chỉnh, giá đã tăng lên trong sóng. Tuy nhiên, sóng vẫn chưa hoàn thành. Nó bao gồm các sóng con trung gian (A) - (B) - (C). Trong ngắn hạn, chúng tôi dự đoán giá sẽ tăng trong sóng (C) gần 98,71. Ở mức đó, sóng sẽ được mở rộng đến 161,8% Fibonacci so với sóng. Một sự suy giảm trong sóng sơ cấp Ⓩ có thể được dự kiến ​​sau đó, gần mức thấp 95,70. Một kịch bản khác cho thấy sóng IV là hình zigzag đôi Ⓦ - -. Trong trường hợp này, sóng xung lực tăng V cuối cùng hiện đang được phát triển. Chúng tôi hy vọng sóng V sẽ kết thúc gần khu vực 102,99 được hình thành bởi sóng III, và có lẽ còn cao hơn nữa. Quản lý rủi ro của bạn đã được sắp xếp? Mở tài khoản của bạn bây giờ!