Phân tích Google Wave - 26 tháng 6 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Google đã đảo ngược từ mức kháng cự 270.00

• Có khả năng giảm xuống mức 1390,00

Google gần đây đã đảo ngược xuống khỏi mức kháng cự 1464,00 ( nó đã dừng sóng xung ngắn hạn trước đó (iii)) đứng gần mức bollinger hàng ngày trên.

Sự đảo chiều đi xuống từ mức kháng cự 1464,00 đã tạo ra mô hình đảo chiều nến hàng ngày, bắt đầu môi trường hoạt động -term sóng xung (3). Do sự phân kỳ giảm rõ ràng trên chỉ báo Stochastic hàng ngày, Google có thể sẽ giảm hơn nữa về mức hỗ trợ tiếp theo 1390,00 (mức thấp của lần điều chỉnh trước (a)).