Phân tích sóng khí tự nhiên - 25 tháng 6 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Khí tự nhiên đã phá vỡ mức hỗ trợ mạnh 1.586
• Có khả năng giảm xuống 1.500

Khí tự nhiên gần đây đã phá vỡ mức hỗ trợ mạnh 1.586 (đã được

Sự đột phá của mức hỗ trợ 1.586 tiếp tục làn sóng xung ngắn hạn tích cực (iii) - thuộc về sóng 3 từ cuối tháng Năm.

Khí tự nhiên có khả năng giảm sâu hơn về mức hỗ trợ vòng tiếp theo 1.500 (mức thấp của sóng xung mạnh trước đó (1) từ tháng 3).