USDCAD Double Zig-Zag - Orbex


OrbexUSDCAD dường như đang hình thành một zigzag đôi w-x-y của mức độ chu kỳ. Sóng w của cấu trúc giảm bao gồm các sóng con chính - -. Hiện tại, chúng tôi đang can thiệp vào sóng x sẽ hoàn thành theo mẫu Ⓐ-Ⓑ-. Vì sóng x không đầy đủ, chúng ta có thể thấy giá di chuyển về phía 1.399. Ở mức đó, sóng x sẽ ở mức 50% zigzag w. Một kịch bản khác cho thấy sóng không đầy đủ. Trong trường hợp này, chúng ta có thể mong đợi một xung lực giảm (5) của mức độ trung gian. Việc hoàn thành sóng xung (5) có thể xảy ra gần khu vực 1.311. Ở mức đó, sóng (5) sẽ ở mức mở rộng Fibre 76,4% của sóng (3). Làm thế nào để bạn cảm thấy CAD sẽ giá vé trong những tuần tới? Mở tài khoản Orbex của bạn và giao dịch ngay bây giờ!