Phân tích sóng lúa mì - 19 tháng 6 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Lúa mì đã phá vỡ mức hỗ trợ chính 495,00

• Có khả năng giảm xuống 476,00 và 472,00

Lúa mì tiếp tục giảm mạnh sau sự bứt phá gần đây của mức hỗ trợ quan trọng 495,00 (đã dừng các sóng xung trước đó (1) và 1 vào tháng 3 và tháng 5).

Việc phá vỡ mức hỗ trợ này đã đẩy nhanh quá trình xuống ngắn hạn tích cực chuỗi xung 3 từ đầu tháng sáu. Lúa mì có khả năng giảm hơn nữa về các mức hỗ trợ tiếp theo 476.00 và 472.00 (các mức hỗ trợ cũ từ tháng 9 năm 2019).