Phân tích sóng bông - 18 tháng 6 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Bông tăng trong sóng điều chỉnh 2

• Có khả năng đạt tới 62,20

Bông gần đây đã đảo ngược từ mức hỗ trợ 59,00 (trước đây kháng cự mạnh từ giữa tháng 5).

Sự đảo chiều đi lên từ mức hỗ trợ 59,00 bắt đầu sóng điều chỉnh ngắn hạn tích cực 2. Bông có khả năng tăng cao hơn về mức kháng cự tiếp theo 62,20 (đỉnh của sóng trước đó (2)) - sự bứt phá có thể dẫn đến tăng mức kháng cự tiếp theo 64,00.