Dầu thô WTI ổn định trên 37,67 - Orbex


OrbexGiá dầu thô WTI đang giao dịch ổn định trên mức giá quan trọng 37,67. Tuy nhiên, hành động giá đã không thể đăng bất kỳ mức cao nào cao hơn. Kết quả là, chúng ta thấy một mô hình hai đầu nổi lên gần 38,60. Nếu mô hình này được xác thực, thì sự cố dưới 37,67 có thể đặt mô hình giảm giá đang diễn ra. Nhược điểm tối thiểu sẽ ở mức 36,74, một vài điểm trên mức hỗ trợ 34,42. Việc chuyển sang cấp độ này cũng sẽ xác nhận mức hỗ trợ thấp hơn để kiểm tra lại mức hỗ trợ vững chắc hơn. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách giá dầu sẽ tăng - Mở tài khoản quỹ của bạn ngay bây giờ