Ý tưởng giao dịch cho ROSNEFT (ROSN) 06.16.2020


GrandCapital


#ROSNEFT Mức hỗ trợ tại 359,50 giữ lại người bán. Vượt qua vùng trục giá 369.10 sẽ cho phép mô hình tăng dần 1-2-3 được hình thành. Stochastic Dao động báo hiệu quá bán. Khuyến nghị giao dịch: Mua sau khi giá trục khu vực 369.10 bị phá vỡ. Dừng lỗ: dưới mức hỗ trợ tại 359,50. Cấp mục tiêu: 383,00; 406,00 Tỷ lệ #ROSNEFT trực tuyến: theo dõi chuyển động của cặp trong thời gian thực.