Phân tích của NZDUSD 06.15.2020


GrandCapital


Xu hướng chung là đi lên. Cặp tiền tệ đang giao dịch trong phạm vi mức quan trọng tròn 0,6394 và trong phạm vi trung bình di chuyển 365 và 135. Mẫu mức H2 giảm dần bị cắt ngắn. Một phân kỳ tăng đã hình thành trên Awesome Dao động. Khuyến nghị giao dịch: Mua trên 0,6456. Dừng lỗ 0,6394. Cấp mục tiêu: 0,6570. Tỷ lệ NZDUSD trực tuyến: theo dõi chuyển động của cặp trong thời gian thực.