DXY ZigZag đã sẵn sàng để kết thúc chu kỳ? - Orbex


OrbexDXY dường như đang hình thành một làn sóng giảm IV ở mức độ chu kỳ, bao gồm các sóng con điều chỉnh chính Ⓐ - -. Sóng là xung 5 sóng và sóng Ⓑ là tam giác (A) - (B) - (C) - (D) - (E). Sóng xung Ⓒ hiện đang được phát triển. Trong ngắn hạn, chúng ta có thể dự đoán giá sẽ tăng gần 97,35 trong sóng (4). Ở mức đó, cặp này sẽ ở mức 38,2% của phần mở rộng Fibonacci của sóng (3). Sau đó, sự suy giảm trong làn sóng thứ 5 có thể đưa chúng ta đến mức thấp nhất. Một kịch bản khác cho thấy sóng IV theo chu kỳ đang ở dạng ba đường zic zac - - - -. Do đó, trong ngắn hạn, chúng ta có thể kỳ vọng giá sẽ tăng trong sóng Ⓧ gần 98,71. Ở mức đó, sóng sẽ ở mức 61,8% của sóng. Điều này có thể được theo sau bởi một chân giảm trong sóng Ⓩ gần 135,80 và có lẽ hơi thấp hơn sóng. Quản lý rủi ro của bạn đã được sắp xếp? Mở tài khoản của bạn bây giờ!