Phân tích sóng CADCHF - 11 tháng 6 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• CADCHF rơi vào trong sóng 2

• Có khả năng rơi xuống 0,6915

CADCHF tiếp tục rơi vào điều chỉnh giảm 2, bắt đầu sớm hơn từ vùng kháng cự nằm giữa ngưỡng kháng cự 0,7200 và đường xu hướng kháng cự của kênh tăng hàng ngày hẹp từ giữa tháng 3.

Giá vừa phá vỡ đường xu hướng hỗ trợ của mức tăng hàng ngày nói trên kênh - sẽ tăng cường áp lực giảm giá đối với cặp tiền tệ này.

CADCHF có thể sẽ giảm hơn nữa về mức hỗ trợ tiếp theo 0,6915 (hỗ trợ cũ từ cuối tháng 5 và mục tiêu hoàn thành sóng hoạt động 2).