Phân tích sóng khí tự nhiên - 11 tháng 6 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Khí tự nhiên đảo ngược từ mức hỗ trợ quan trọng 1.775

• Có khả năng tăng lên 1.900

Khí tự nhiên tiếp tục tăng sau đó đảo ngược lên từ mức hỗ trợ quan trọng 1.775 (đáy đôi trước từ tháng 5) - đứng gần dải bollinger hàng ngày thấp hơn. p>

Khí tự nhiên có khả năng tăng cao hơn nữa đối với mức kháng cự tiếp theo 1.900 (đã đảo ngược giá vào đầu tháng 6). /hình>