Ý tưởng giao dịch cho Volkswagen AG (XETRA) 11.06.2020


GrandCapital


# VOW3 Xu hướng chung là đi lên. Mức hỗ trợ 141,50 đang kìm hãm người bán. Một phân kỳ tăng đã hình thành trên chỉ báo Bộ tạo dao động tuyệt vời và Bộ dao động Stochastic báo hiệu tình trạng quá bán. Khuyến nghị giao dịch: Mua trong khi mẫu sóng tăng dần đang hình thành, trong đó sóng (A) phá vỡ kênh nghiêng của mẫu giảm dần. Dừng lỗ dưới mức hỗ trợ 141,50. Cấp mục tiêu: 148,00; 155,50. 160,70. Tỷ lệ # VOW3 trực tuyến: theo dõi sự chuyển động của cổ phiếu trong thời gian thực.