Phân tích AUDNZD 11,06.2020


GrandCapital


AUDNZD Xu hướng chung là đi lên. Cặp tiền tệ đang giao dịch trong phạm vi mức hỗ trợ là 1.0660. Chỉ báo dao động Stochastic báo hiệu quá bán. Một đột phá của 1.0726 sẽ dẫn đến việc hình thành xu hướng tăng 1-2-3 trong xu hướng tăng chung. Khuyến nghị giao dịch: Mua trên 1.0726. Dừng lỗ: 1.0660. Cấp mục tiêu: 1,0820; 1,0880. Tỷ lệ AUDNZD trực tuyến: theo dõi chuyển động của cặp trong thời gian thực.