Phân tích sóng đồng - 10 tháng 6 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


. kháng cự từ tháng 2 và đầu tháng 3 - cũng là hỗ trợ mạnh mẽ vào tháng 11 và tháng 12 năm 2019).

Sự phá vỡ của ngưỡng kháng cự 262.00 trùng với sự phá vỡ của kênh tăng hàng ngày từ tháng 4 - sẽ tăng tốc các sóng hoạt động C và (2).

Đồng có khả năng tăng hơn nữa về mức kháng cự tiếp theo 275,00 (giá mục tiêu để hoàn thành sóng (2)).