Ý tưởng giao dịch cho Volkswagen AG (XETRA) 09.06.2020


GrandCapital


# VOW3 Xu hướng chung là đi lên. Các cổ phiếu đang giao dịch trong phạm vi của biên giới thấp hơn của kênh giá tăng dần. Một mô hình sóng giảm dần (màu đỏ) đã hình thành, dọc theo đó một kênh nghiêng được xây dựng. Khuyến nghị giao dịch: Mua trong khi mẫu sóng tăng dần nếu hình thành, trong đó sóng (A) phá vỡ kênh nghiêng của mẫu giảm dần. Dừng lỗ ở mức tối thiểu tại địa phương. Mức mục tiêu: 155,50. 160,70. Tỷ lệ cổ phiếu # VOW3 trực tuyến: theo dõi sự chuyển động của cổ phiếu trong thời gian thực.