GBPJPY: Gợi ý hoàn thành Zig-Zag đến 148,27 - Orbex


OrbexSự hình thành 1H hiện tại trên GBPJPY gợi ý một mô hình zigzag đơn giản bao gồm các sóng con chính - -. Chúng tôi giả định rằng chúng tôi hiện đang ở xung cuối cùng, bao gồm năm sóng con trung gian. Trong trung hạn, chúng tôi dự đoán giá sẽ tăng trong các sóng trung gian (3) - (4) - (5) gần 148,27. Ở mức đó, sóng sẽ ở mức 161,8% dọc theo các đường Fibonacci của sóng. Hãy xem xét một kịch bản thay thế. Ở đây, chúng tôi giả định rằng sóng xung trung gian (3) đã được xây dựng và chúng tôi đang ở phần đầu của sự điều chỉnh giảm (4). Trong ngắn hạn, chúng ta có thể mong đợi một sự suy giảm đến mức 135,38. Ở mức quy định, sóng (4) sẽ bằng một nửa xung (3). Sau đó, chúng ta có thể hy vọng cặp tiền sẽ tăng trong một xung 5 sóng tăng mới (5). Kiểm tra chiến lược của bạn về cách GBP sẽ giá vé! Mở Tài khoản Orbex của bạn và bắt đầu giao dịch ngay bây giờ.