Phân tích AUDNZD 05.06.2020


GrandCapital


AUDNZD Cặp tiền tệ đang giao dịch trong phạm vi trung bình 365 và 135. Trên tuyệt vời chỉ báo dao động phân kỳ tăng đã hình thành, chỉ báo dao động Stochastic báo hiệu quá bán. Một đột phá 1.0770 sẽ dẫn đến sự hình thành một mô hình tăng dần 1-2-3. Giới thiệu giao dịch: Mua trên 1.0770. Dừng lỗ: 1.0718. Cấp mục tiêu: 1,0820; 1,0880. Khi giá đạt đến mức hỗ trợ 1.0718, hãy hủy gói giao dịch. Tỷ lệ AUDNZD trực tuyến: theo dõi chuyển động của cặp trong thời gian thực.