USDCAD Zig-Zag có khả năng kết thúc sớm - Orbex


OrbexCấu trúc USDCAD hiện tại gợi ý về một zigzag giảm giá bao gồm các sóng con chính - -. Sóng là một xung hoàn toàn và sóng Ⓑ chỉ vào một mô hình tam giác. Sóng cũng là một xung lực, tuy nhiên, khóa học của nó chưa hoàn thành. Trong ngắn hạn, chúng ta có thể thấy sóng giảm nhẹ (5) Ⓒ gần 1.3256. Mục tiêu 1.3256 sẽ tôn trọng sự thuê nhà của sóng xung Ⓐ và bằng nhau.   Một kịch bản khác cho thấy zigzag Ⓐ-Ⓑ-đã hoàn thành trong sóng chu kỳ w của một zigzag kép. Trong trường hợp này, chúng ta có thể thấy USDCAD tăng trong sóng x gần 1.4087. Ở mức đó, sóng x sẽ ở mức 50% của sóng w. Làm thế nào để bạn cảm thấy CAD sẽ giá vé trong những tuần tới? Mở tài khoản Orbex của bạn và giao dịch ngay bây giờ!