Ý tưởng giao dịch cho PJSC Tatneft 02.06.2020


GrandCapital


#TATN Dầu tiếp tục tăng giá trong bối cảnh sản xuất bị cắt giảm và nhu cầu ngày càng tăng. Các cổ phiếu của công ty đang giao dịch trong phạm vi ranh giới dưới của phạm vi phẳng. Vượt qua ngưỡng kháng cự 552,00 sẽ dẫn đến sự hình thành mô hình tăng dần 1-2-3. Ngoài ra, Stochastic Dao động tín hiệu quá bán.   Khuyến nghị giao dịch: Mua trên 552,00. Dừng lỗ: 534,00. Cấp mục tiêu: 573,50; 615,00. Tỷ lệ cổ phiếu #TATN trực tuyến: theo dõi sự chuyển động của cổ phiếu trong thời gian thực.