Phân tích EURGBP 02,06.2020


GrandCapital


EURGBP Xu hướng chung là đi lên. Cặp tiền tệ đang giao dịch trong phạm vi của mức quan trọng là 0.8900. Vượt qua cấp thứ cấp tròn 0,8920 sẽ dẫn đến sự hình thành mô hình tăng dần 1-2-3. Chỉ báo dao động Stochastic báo hiệu quá bán.   Khuyến nghị giao dịch: Mua trên cấp thứ cấp tròn 0,8920. Dừng lỗ dưới cấp thứ cấp tròn 0,8880. Cấp mục tiêu: 0,8980; 0,9020; 0,9050. Tỷ lệ EURGBP trực tuyến: theo dõi chuyển động của cặp trong thời gian thực.