Dầu thô WTI đảo ngược mức tăng sau khi tăng trên 35,50 - Orbex


OrbexGiá dầu đã tăng lên mức cao nhất trong hai tháng vào thứ Hai, tăng nhanh trên 35,50. Nhưng giá nhanh chóng từ bỏ mức tăng. Sự thoái lui có thể sẽ thấy hỗ trợ hình thành gần mức 33,66. Một sự đảo ngược ra khỏi mức này sẽ hỗ trợ cho xu hướng tăng. Giá dầu cần phải theo thông qua bằng cách đăng một mức cao hơn. Khác, điều này có khả năng giữ hành động giá bị khuất phục nhưng được hỗ trợ trên mức 35,50. Tất nhiên có nguy cơ di chuyển thấp hơn. Việc đóng cửa dưới 33,66 có thể mở ra rủi ro giảm giá cho việc chuyển sang mức 27,95. Cho rằng hỗ trợ đã được thử nghiệm ở cấp độ này, 27,95 vẫn là mục tiêu chính. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách giá dầu sẽ tăng - Mở tài khoản quỹ của bạn ngay bây giờ