USDJPY trên đường đến chân tam giác cuối - Orbex


OrbexCấu trúc USDJPY theo chu kỳ gợi ý cho một mô hình tam giác bao gồm các sóng a-b-c-d-e. Hiện tại, trong làn sóng cuối cùng, chúng tôi hy vọng sẽ thấy một hình zigzag đôi Ⓦ - -. Cấu trúc chính cho thấy sóng và đã hoàn thành, trong khi sóng đang được phát triển. Vì sóng chỉ mới hoàn thành một nửa khóa học, chúng ta có thể thấy sự tiếp tục trong sóng xung (C). Động thái tăng giá có thể đưa giá lên gần khu vực 111,70, bằng với đỉnh sóng.   Trong một cái nhìn khác, sóng vẫn chưa hoàn thành. Trong trường hợp này, sóng Ⓧ điểm tại một đường zích zắc kép, được biểu thị bằng sóng (W) - (X) - (Y). Là một phần của động thái khắc phục cuối cùng, chúng ta có thể mong đợi sự suy giảm sóng (Y) gần 105,16. Ở mức đó, sóng sơ cấp sẽ ở mức 61,8% của. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách JPY sẽ chào giá với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay.