Phân tích GBPNZD 01,06.2020


GrandCapital


GBPNZD Mức hỗ trợ 1.9770 đang kìm hãm người bán. Có lẽ một mẫu sóng tăng dần của cấp M30 được hình thành, trong đó sóng B có một phần bị cắt dưới sóng C (mẫu giảm dần của cấp M15).   Khuyến nghị giao dịch: Mua trong khi một mẫu tăng dần, trong đó sóng (as) phá vỡ kênh nghiêng của mẫu bị cắt giảm dần của cấp M15, hoàn thành nó. Dừng lỗ dưới mức hỗ trợ 1.9770. Cấp mục tiêu: 1.9931; 1,9985; 2,0020. Tỷ giá GBPNZD trực tuyến: theo dõi chuyển động của cặp trong thời gian thực.